Νομοθεσία »

Ο Νόμος για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Ο Νόμος για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Άρθρο 60 Αντικείμενο - σκοπός - ορισμοί 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, [&hellip

Περισσότερα »
Ν.4161/2013

Ν.4161/2013

Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. Κατεβάστε τον νόμο από εδώ

Περισσότερα »
Ν.3587/2007

Ν.3587/2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)

Περισσότερα »
Ν.3758/2009

Ν.3758/2009

Νόμος για Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις

Περισσότερα »
Ν.3996/2011 αρ.85

Ν.3996/2011 αρ.85

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3869/2010 Καταργούμενες Διατάξεις

Περισσότερα »
Ν.3816/2010

Ν.3816/2010

Νόμος περί ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις

Περισσότερα »
Ν.3714/2008

Ν.3714/2008

Νόμος πέρι προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις

Περισσότερα »
Ν. 3869/2010

Ν. 3869/2010

Νόμος περί ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις

Περισσότερα »