top of page
pexels-jimmy-teoh-951535.jpg

Άρθρο

17.7.17, 10:00

10 Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων – 17/07/2017

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

17/07/2017

Του νομικού Κού Στράτη Νικολακέα.

Στις 3 Μάη του 2017 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4469/2017, ο οποίος θα ισχύει από τις 3 Αυγούστου του 2017 έως τις 31-12-2018. Ο νέος αυτός νόμος αντικαθιστά τον νόμο 4307/2014 γνωστό και ως « Νόμο Δένδια» που η ισχύς του έληξε στις 3-5-2016 και φιλοδοξεί να λύσει το μεγάλο πρόβλημα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων στην Χώρα μας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, αφού εισάγει στην Ελλάδα για πρώτη φορά ως υποχρεωτική την διαμεσολάβηση και δη την συμμετοχή διαμεσολαβητή διαπιστευμένου στον Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως συντονιστή της όλης διαδικασίας. Επιπλέον, αποτελεί τον πρώτο νόμο στην Ελλάδα, με τον οποίο καθιερώνεται η Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (E-Justice), αφού στον νόμο αυτό προβλέπονται: α) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών, β) η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, γ) η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον θεσμό αυτόν και τέλος δ) οι ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις σχεδόν όλων των εγγράφων με e-mail ανάμεσα στα συμμετέχοντα μέρη, χωρίς την χρήση των υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τον πολύ σημαντικό περιορισμό του κόστους του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ειδικότερα, ο νόμος 4469/2017 προβλέπει έναν εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων, που σκοπό έχει να καταλήξει σε μια συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη, τη λεγόμενη «σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών», η οποία είναι δεσμευτική και για τους πιστωτές που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στην διαδικασία. Για το λόγο αυτό, η ως άνω συμφωνία αναδιάρθρωσης μπορεί, εάν ο Οφειλέτης το επιθυμεί, να επικυρωθεί δικαστικά με απόφαση του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου, η οποία απόφαση ισχύει και δεσμεύει όλους του πιστωτές ακόμα και αυτούς που δεν συμμετείχαν στην διαδικασία!

Ειδικότερα, οι 10 βασικότερες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου αυτού μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:

1) Ποίοι υπάγονται στο νόμο 4469/2017;

Στο νόμο αυτό για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών υπάγονται τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που:

α) είναι έμποροι και έχουν πτωχευτική ικανότητα,

β) έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,

γ) έχουν, στις 31-12-2016, προς τράπεζες, ιδιώτες ή /και δημόσιο συνολικές οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, οι οποίες είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών,

δ) έχουν για μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή εναλλακτικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 2.500.000 ευρώ, θετική καθαρή θέση (Equity),

ε) δεν έχουν καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή τους στον Νόμο «Δένδια» ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός εάν παραιτηθούν προηγουμένως από αυτές,

στ) δεν έχουν οριστική απόφαση υπαγωγής τους στην ρύθμιση του Νόμου «Δένδια» ή στον Πτωχευτικό Κώδικα

ζ) δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή για νομικά πρόσωπα δεν βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί νέα δήλωση έναρξης εργασιών στην Εφορία ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης

η) δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστή, χρεοκοπία ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος.

2) Ποίες οφειλές υπάγονται στον νόμο 4469/2017;

Κάθε είδους οφειλή, ακόμα και οι μη επιχειρηματικές, προς τράπεζες, ιδιώτες και Δημόσιο που έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 20.000 ευρώ και είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών.

Σημειωτέον ότι εάν οι απαιτήσεις ενός μόνο πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής προωθείται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για διμερή διαπραγμάτευση με τον πιστωτή και δεν ακολουθείται η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

3) Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται από τον Οφειλέτη ηλεκτρονικά από τις 3-8-2017 και μετά, με την χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμα, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (εφεξής καλουμένη ΕΓΔΙΧ) μέχρι και τις 31-12-2018. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά τόσο από τον Οφειλέτη όσο και από τους τυχόν συνοφειλέτες ή εγγυητές του, για τους οποίους όμως δεν χρειάζεται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο αυτό που ισχύουν για τον Οφειλέτη.

Εάν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες ή εγγυητές, για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται η συναίνεση των πιστωτών με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες ή εγγυητές.

Σημειωτέον ότι μπορούν και οι πιστωτές να κινήσουν την διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη δήλωση, με την οποία τον καλούν να υπαχθεί στην διαδικασία του παρόντος νόμου, υποβάλλοντας την σχετική αίτηση εντός 2 μηνών στην ΕΓΔΙΧ.

4) Τι πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά η αίτηση;

Η αίτηση του Οφειλέτη πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα εξής:

α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και τις συνολικές υποχρεώσεις του, περιγραφή της δραστηριότητάς του και της οικονομικής του κατάστασης και των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας καθώς και των προοπτικών της επιχείρησης.

β) κατάλογο όλων των πιστωτών, των οφειλών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών ή εγγυητών έναντι κάθε πιστωτή,

γ) την πρόταση του οφειλέτη για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών του, με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα και έξοδά του, αλλά και βάσει της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης των δανειστών από το ποσά που θα λάμβαναν σε περίπτωση πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη,

δ) τα καθαρά του κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τα τελευταία 3 έτη πριν την κατάθεση της αίτησης ή εάν είναι μεγάλη επιχείρηση με ετήσιο τζίρο άνω των 2.500.000 ευρώ την θετική καθαρή θέση της (equity).

ε) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική τους αξία, βάσει εκθέσεως εκτιμητή ακινήτων ή βάσει ΕΝΦΙΑ,

στ) πλήρη περιγραφή των βαρών και των λοιπών εξασφαλίσεων στο περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη,

ζ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη ή εγγυητή,

η) υπεύθυνη δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών πριν την υποβολή της αίτησης,

θ) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1 -1-2012

ι) κατάλογος προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης,

Μαζί με την αίτηση είναι υποχρεωτικό για τον Οφειλέτη να υποβάλλει ηλεκτρονικά και όλα τα ακόλουθα έγγραφα, ήτοι:

α) Αντίγραφα των δηλώσεων Ε.1, Ε.3, Ε.5 ή Ν ή Φ01.010 ή Φ01.013 και συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων 5 ετών

β) Αντίγραφα Εκκαθαριστικού, περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, Ε.9 και ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους,

γ) καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με ημερομηνία έκδοσης 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης,

δ) δημοσιευμένοι ισολογισμοί των τελευταίων 5 περιόδων,

ε) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός

στ) αντίγραφα ποινικού μητρώου,

η) πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης καθώς και περί μη λύσης ή εκκαθάρισης της εταιρείας και τέλος

ι) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σημειωτέον ότι εάν λείπει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο συντονιστής καλεί τον οφειλέτη να το προσκομίσει μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες και εάν ο τελευταίος δεν το κάνει, τότε η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας και το υποβάλλει στην ΕΓΔΙΧ!

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η παραπάνω αίτηση έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 και έχει όλες τις συνέπειες ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.

5) Ποία αποτέλεσμα έχει η υποβολή της αίτησης;

Η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά στην ΕΓΔΙΧ έχει τα εξής επακόλουθα:

α) Ο Οφειλέτης δίνει ταυτόχρονα και την άδειά του σε όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία για την επεξεργασία και διασταύρωση όλων των δεδομένων του καθώς και την άδειά του για άρση του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου!

β) Η ΕΓΧΙΧ διορίζει έναν Συντονιστή, από τον Μητρώο Συντονιστών που έχει καταρτισθεί σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εξετάσει την πληρότητα της υποβληθείσας αίτησης και των εγγράφων που κατατέθηκαν μαζί με αυτήν και να εκδώσει σχετική βεβαίωση προς την ΕΓΔΙΧ. Μετά την βεβαίωση της πληρότητας, ο Συντονιστής κοινοποιεί ηλεκτρονικά αντίγραφο της αίτησης σε όλους τους πιστωτές και τους προσκαλεί να συμμετέχουν στην διαδικασία.

γ) Από την ηλεκτρονική πρόσκληση του συντονιστή προς τους πιστωτές να συμμετέχουν στην διαδικασία, αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα μέτρα (εκκρεμή ή μη) αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για 70 ημέρες με δυνατότητα παράτασης 4 επιπλέον μηνών και απαγορεύεται στον Οφειλέτη η οποιαδήποτε διάθεση ή επιβάρυνση των ακινήτων του και του εξοπλισμού της επιχείρησής του.

δ) αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθμιζόμενων απαιτήσεων, έως και την ολοσχερή τους εξόφληση, όπως αυτή ρυθμίζεται από την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

6) Πώς γίνεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης;

Α) Εμπιστευτικότητα της διαδικασίας και νόμιμη απαρτία πιστωτών: Η όλη διαπραγμάτευση γίνεται ηλεκτρονικά, με ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας των μερών. Η διαδικασία είναι εμπιστευτική και όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτή έχουν υποχρέωση εχεμύθειας και ειλικρίνειας. Το πρώτο πράγμα που ο συντονιστής εξετάζει είναι εάν έχει συγκεντρωθεί η νόμιμη απαρτία των πιστωτών που είναι δικαιούχοι του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Μόνο εάν συγκεντρωθεί η ως άνω νόμιμη απαρτία των πιστωτών, άρχεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αλλιώς η διαδικασία θεωρείται ότι περαιώθηκε άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας αυτής και το αποστέλλει στην ΕΓΔΙΧ.

Β) Διορισμός και έργο του πραγματογνώμονα: Μετά την συγκέντρωση της νόμιμης απαρτίας, ο Συντονιστής καλεί τους πιστωτές να υποβάλουν εντός 5 ημερών αίτημα διορισμού εμπειρογνώμονα, η διαδικασία επιλογής του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους πιστωτές εντός 1 μηνός. Σημειωτέον ότι ο διορισμός εμπειρογνώμονα είναι προαιρετικός για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο κάτω των 2.500.000 ευρώ και γίνεται μόνο στην περίπτωση που το ζητήσουν το 1/3 του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στην διαδικασία και διορίζεται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Αντιθέτως, ο διορισμός εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με τζίρο άνω των 2.500.000 ευρώ ετησίως και στην περίπτωση αυτή η επιλογή και ο διορισμός του πραγματογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα βαρύνει τον οφειλέτη.

Το έργο του εμπειρογνώμονα είναι να εκπονήσει: α) την έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, β) το σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών του και γ) την επαλήθευση των απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων τυχόν αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή τους πιστωτές. Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να υποβάλλει στον συντονιστή όλα τα παραπάνω εντός 30 εργασίμων ημερών από τον διορισμό του και την παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγραφών.

Στην συνέχεια ο συντονιστής κοινοποιεί ηλεκτρονικά την έκθεση και το σχέδιο του εμπειρογνώμονα στον οφειλέτη και στους πιστωτές και στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων ορίζει προθεσμία 1 μήνα στους πιστωτές για την αποστολή των αντιπροτάσεών τους, ενώ στην περίπτωση οφειλέτη-μεγάλης επιχείρησης ορίζει προθεσμία 2 μήνες στους πιστωτές για την λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή για την αποστολή των δικών τους αντιπροτάσεων.

Γ) Αντιπροτάσεις των πιστωτών – έγκριση του Οφειλέτη – ψηφοφορίες πιστωτών – νόμιμη πλειοψηφία των 3/5 των απαιτήσεων:  Οι πιστωτές κοινοποιούν τις αντιπροτάσεις τους στους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές και στον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να προτείνουν τροποποιήσεις εντός 15 ημερών. Μετά την παρέλευση του 15ημέρου αυτού, ο Οφειλέτης έχει προθεσμία 10 ημερών να δηλώσει εάν αποδέχεται μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις. Μόνο εάν ο Οφειλέτης εγκρίνει μια από τις αντιπροτάσεις, αυτή τίθεται σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές. Εάν στην ψηφοφορία για την αντιπρόταση αυτή συγκεντρωθεί ποσοστό πλειοψηφίας 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο (π.χ. προσημείωση υποθήκης, υποθήκη κλπ), τότε έχουμε έγκριση της πρότασης αυτής και συμφωνία για αναδιάρθρωση των οφειλών του Οφειλέτη. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τα ως άνω ποσοστά πλειοψηφίας τότε η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας, το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΕΓΔΙΧ.

Αν δεν υποβλήθηκε καμία αντιπρόταση από τους πιστωτές ή καμία αντιπρόταση από αυτές που υποβλήθηκαν ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα δεν εγκρίθηκαν από τον οφειλέτη, τίθεται σε ψηφοφορία η αρχική πρόταση του Οφειλέτη.

Δ) Πρακτικό Περαίωσης της διαπραγμάτευσης & Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών: Μετά το πέρας της διαδικασίας ο συντονιστής καταρτίζει υποχρεωτικά το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας το οποίο υπογράφεται από τον συντονιστή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές. Μετά ταύτα η σύμβαση αναδιάρθωσης οφειλών διαμορφώνεται και υπογράφεται από τον Οφειλέτη και τους πιστωτές του.

7) Ποιοι κανόνες είναι υποχρεωτικοί στην σύμβαση αναδιάρθρωσης  οφειλών με τους πιστωτές και το Δημόσιο;

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών διαμορφώνεται ελεύθερα από τα μέρη, εκτός από τις ακόλουθες εξαιρέσεις – υποχρεωτικοί κανόνες:

α) οι ρυθμίσεις της σύμβασης δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων τόσο του οφειλέτη όσο και των συνοφειλετών-εγγυητών, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, οι πιστωτές θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν από την σύμβαση αναδιάρθρωσης ποσό ίσο τουλάχιστον με τα 2/3 της εμπορικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη και των τυχόν συνοφειλετών – εγγυητών του, μείον τα έξοδα του πλειστηριασμού που δεν έγινε, δηλ. ένα 10% επί της εμπορικής αξίας των ακινήτων τους,

β) ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω διανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως,

γ) από τις απαιτήσεις των πιστωτών αφαιρούνται-διαγράφονται: i) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα και ii) το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα της Εφορίας και το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,

δ) η αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται με την καταβολή το ανώτατο 120 μηνιαίων δόσεων, με ποσό ελάχιστης δόσης 50 ευρώ κάθε μήνα, χωρίς καμία περίοδο χάριτος και μόνο με την καταβολή χρηματικών ποσών και όχι άλλων ισάξιων ανταλλαγμάτων. Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών σε Εφορία και Ταμεία μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναστέλλεται για τον οφειλέτη η ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή άνω των 100.000 ευρώ καθώς και για εισφοροδιαφυγή, διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής που τυχόν του επιβλήθηκε, ενώ αναστέλλεται και η εναντίον του λήψη όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από το Δημόσιο και τα Ταμεία (ΚΕΑΟ).

8) Η σύμβαση αναδιάρθρωσης ισχύει και για τους συνοφειλέτες ή εγγυητές του Οφειλέτη;

Κάθε ρύθμιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη ισχύει υπέρ κάθε συνοφειλέτη του που έχει συνυποβάλλει την αίτηση και κάθε εγγυητή του που έχει εγγυηθεί για ρυθμιζόμενη απαίτηση με την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών!

9) Πώς και γιατί η συμφωνία επικυρώνεται από το Δικαστήριο; Ποία είναι τα αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης από το Δικαστήριο;

Κάθε οφειλέτης ή πιστωτής μπορεί να υποβάλλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οφειλέτης, αίτηση για την επικύρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών. Με την κατάθεση της αίτησης υποβάλλονται στην γραμματεία του δικαστηρίου υποχρεωτικά η σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διαδικασίας. Με την κατάθεση της αίτησης για επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και έως την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα εκκρεμή ή μη μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από την σύμβαση!

Η απόφαση του Δικαστηρίου που επικυρώνει την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν μπορεί να προσβληθεί με κανένα ένδικο μέσο και δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών του οφειλέτη, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στην διαπραγμάτευση ή την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αποτελεί δε τίτλο εκτελεστό.

10) Ποίες είναι οι συνέπειες της μη τήρησης της συμφωνίας από τον Οφειλέτη;

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει προς οιονδήποτε πιστωτή οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο το 90 ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο που επικύρωσε την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Μετά την ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της σύμβασης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

Ιδίως, έναντι του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων έχουμε αυτοδίκαιη ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης σε περίπτωση:

α) μη καταβολής 3 δόσεων από τον οφειλέτη,

β) παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις και ΦΠΑ και ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της και

γ) παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή τα Ταμεία, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31-12-2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή επικύρωσης από το Δικαστήριο της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή 60 ημερών από την λήξη της νόμιμης προθεσμίας πληρωμής τους. Δηλαδή, πρέπει ο Οφειλέτης να παραμείνει ενήμερος των τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών του υποχρεώσεων, για να μην χάσει την ρύθμιση που προβλέπεται από την συμφωνία αναδιάρθωσης οφειλών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία PWC ετοιμάζει παράλληλα με την ΕΓΔΙΧ έτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα απλοποίησης της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων μέχρι 50.000 ευρώ, κατά την οποία η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και η πρόταση ρύθμισης των οφειλών του θα γίνεται με τυποποιημένο τρόπο, χωρίς να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού η οποία θα είναι έτοιμη από τις 03-08-2017.

bottom of page