top of page
pexels-jimmy-teoh-951535.jpg

Άρθρο

1.10.15, 10:00

Συχνές ερωτήσεις για τις αλλαγές στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Ν.4336/15

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣγια τις αλλαγές στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά μετα την Ψήφιση του Ν.4336/15

του Νομικού Σύμβουλου της Ένωσης κ. Μιχάλη Κούβαρη.

Τι αλλάζει στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στο “Νόμο Κατσέλη” με το Ν. 4336/2015;
Η κατάθεση χωρίζεται πλέον σε τέσσερα (4) μέρη:α) την κατάθεση της αίτησης του αρ. 4 του ανωτέρω νόμου, ομού μετά του φακέλου προδικασίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα (βλ. παρακάτω), β) τον τυπικό έλεγχο της ανωτέρω αιτήσεως από την αρμόδια γραμματεία του οικείου Ειρηνοδικείου εντός διαστήματος δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, που συνεπάγεται τη δυνατότητα συμπλήρωσης του φακέλου προδικασίας με ελλείποντα δικαιολογητικά έγγραφα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, ακόμα και την αρχειοθέτησή της σε περίπτωση που θεωρηθεί τυπικά απαράδεκτη, γ) την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης με τον προσδιορισμό των δικασίμων τόσο για τη συζήτηση του σταδίου του προδικαστικού συμβιβασμού, άλλως του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής, όσο και για τη συζήτηση της αιτήσεως κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας και δ) την επίδοση της αίτησης προς πάσης φύσεως πιστωτές και εγγυητές του αιτούντος εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη συμπλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης.

Τι ισχύει για τις οφειλές προς Δ.Ο.Υ. , Ο.Τ.Α. , Ασφαλιστικά ταμεία μετά την τροποποίηση του νόμου για τα υπερχρεωμενα νοικοκυριά, ποιοι εντάσσονται;
1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. Κατσέλη και σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς Τοπικής.Οι οφειλές αυτές πρέπει όμως υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες και/ή πιστωτικά ιδρύματα.
2. Σε περίπτωση προηγούμενης υπαγωγής των οφειλών προς το Δημόσιο σε άλλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης επιλέγει εάν επιθυμεί να το διατηρήσει ή να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. Κατσέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άνω του ενός θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.
3. Καθορίζεται η υποχρέωση του οφειλέτη σε σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών του, μηνιαίως, κατά το σχέδιο αποπληρωμής που έχει επικυρωθεί ή σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής διαταγής και αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών.
4.Εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των οποίων είναι τυχόν αδίκημα οφειλόμενο σε δόλο, βαριά αμέλεια (αδικοπραξία), σε χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα.Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς η μη απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα.Επίσης αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.
5. Στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται όσες αφορούν υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.
6. Οι παραπάνω οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Nόμου Κατσέλη.

Έχω οφειλές προς Δ.Ο.Υ. , Ο.Τ.Α. , Ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν και είχα προβεί σε ρύθμιση εντός του έτους 2015 μπορώ να καταθέσω αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;

Ναι.Ο ανωτέρω Νόμος ορίζει ότι οι οφειλές δεν πρέπει να έχουν δημιουργηθεί-όχι να έχουν ρυθμιστεί- κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη και κατά συνέπεια η υπαγωγή μπορεί να γίνει κανονικά.Το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι αυτό της δημιουργίας και της βεβαίωσης της ασφαλιστικής ή φορολογικής οφειλής και όχι το χρονικό σημείο ρύθμισής της.

Έχω μόνο οφειλές προς Δ.Ο.Υ. , Ο.Τ.Α. , Ασφαλιστικά ταμεία, μπορώ να καταθέσω αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;
Όχι. Για να μπορέσει κάποιος δανειολήπτης να υπαγάγει στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου τις ανωτέρω οφειλές θα πρέπει να έχει παράλληλα με αυτές και οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα ή φυσικά πρόσωπα.

Έχω οφειλές από μη απόδοση Φ.Π.Α., μπορώ να τις εντάξω και αυτές στην αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;
Όχι. Η μη απόδοση Φ.Π.Α. είναι πράξη ποινικά κολάσιμη και κατά συνέπεια η συγκεκριμένη οφειλή εμπίπτει στις εξαιρέσεις που έχει θέσει ο ανωτέρω Νόμος και εξαιρείται της ρύθμισης.

Έχω ήδη ρυθμίσει τις οφειλές μου προς Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α. , Ασφαλιστικά ταμεία, μπορώ να καταθέσω αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;

Ναι.Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Ο.Τ.Α., Ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί στο παρελθόν με άλλο πλαίσιο ρύθμισης (πχ 100 δόσεις ή αυτοτελείς ρυθμίσεις Ασφαλιστικών ταμείων) και ο δανειολήπτης έχει και άλλες οφειλές, είτε μη ρυθμισμένες οφειλές προς τους ανωτέρω φορείς, είτε οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα ή ιδιώτες, τότε για τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα διατηρήσει την προϊσχύουσα ρύθμιση στην οποία είχε προβεί ή αν με την κατάθεση της αίτησης θα υπαγάγει και τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές στο νέο πλαίσιο ρύθμισης του Ν. 4336/2015 με ταυτόχρονη παραίτηση του από το παλαιότερο πλαίσιο ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη χρήση άνω του ενός θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

Τι έγγραφα χρειάζομαι για να αποδείξω ότι υπάγομαι στον Νόμο για τα υπερχρεωμένα;
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ως ακολούθως:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών,
δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών,
ε) πρόσφατο Ε9,
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ,
ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων,
η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών,
θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων,
ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων,
ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη,
ιβ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,
ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος),
ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων,
ιε) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη,
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Ποιες είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που πλέον θεωρούνται κριτήριο καθορισμού της δόσης της ρύθμισης;


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και εδώ

Πόσο θα περιμένω ώσπου να δικαστεί η υπόθεση μου στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο Νόμο προσδιορίζονται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης για τη συζήτηση του προδικαστικού συμβιβασμού, άλλως του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής και εντός έξι (6) μηνών από την κατάθεση, άλλως τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα συζήτησης του προδικαστικού συμβιβασμού, άλλως του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής, για τη συζήτηση της υπόθεσης, ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας- των εν λόγω υποθέσεων.

Ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός της συζήτησης της υπόθεσης με τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας εντός έξι (6) μηνών, μολονότι ίσχυε και κατά το παρελθόν, ουδέποτε τηρήθηκε λόγω του αυξημένου όγκου των κατατεθειμμένων υποθέσεων και της έλλειψης επαρκούς προσωπικού στα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Ποια είναι η χρονική ισχύς της προσωρινής προστασίας που μου παρέχει ο Νόμος μετά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής μου σε αυτόν και μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσής μου;

Η χρονική ισχύς της προστασίας των δανειοληπτών που θα ενταχθούν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου περιορίζεται σημαντικά με το συγκεκριμένο νομοθέτημα.Συγκεκριμένα,για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης –ήτοι μέχρι την ημερομηνία συζήτησης του προδικαστικού συμβιβασμού, άλλως συζήτησης του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής- επέρχεται αυτοδικαίως αναστολή των πάσης φύσεως καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών.Η απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής έχει μέγιστη ισχύ για συνολικό χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, εντός του οποίου διαστήματος περιλαμβάνεται και το αρχικό ανωτέρω δίμηνο και όχι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως, ως ίσχυε μέχρι σήμερα. Με τη διάταξη αυτή υπογραμμίζεται ο προσωρινός χαρακτήρας της προστασίας, που παρέχει ο νόμος, με τη χορήγηση προσωρινής διαταγής

Η δικάσιμος για την τελική εκδίκαση της υπόθεσής μου είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής μου. Μπορώ να επεκτείνω τη χρονική ισχύ της προσωρινής προστασίας που μου παρέχει ο Νόμος μετά την κατάθεση της αίτησης υπγωγής μου σε αυτόν;

Ναι.Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω προθεσμίες δίχως υπαιτιότητα του οφειλέτη, αυτός μπορεί να υποβάλει νέο σχετικό αίτημα με το οποίο θα επέρχεται αναστολή καταδιωκτικών μέτρων.Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου, προκειμένου να αιτηθεί ο δανειολήπτης προστασία έναντι των πιστωτών του, για το χρονικό διάστημα πέραν του ανώτατου εξάμηνου ορίου ισχύος της προσωρινής διαταγής, σε περίπτωση, που για τον οποιοδήποτε λόγο, η αίτησή του έχει προσδιορισθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησής του.

Εντάσσονται οι εν ενεργεία έμποροι στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μετά την αλλαγή του νόμου Κατσέλη, τι προυποθέσεις υπάρχουν;

Στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή, μισθωτοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι), άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην έμποροι που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώχευση και έμποροι που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της “μικροεμπορικής” δραστηριότητας. Τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να τελούν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις ρυθμίσεις δύνανται να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 3869/2010, «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών τους και απαλλαγή».Η προϋπόθεση της έλλειψης πτωχευτικής ικανότητας διατυπώνεται από τον νομοθέτη αρνητικά.Το σχετικό αρνητικό γεγονός δεν είναι κατ’ αρχήν απαραίτητο να διαλαμβάνεται στην αίτηση ως στοιχείο ενεργητικής νομιμοποίησης.Σύμφωνα με τον σκοπό του νόμου, στη ρύθμιση του νόμου υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα, και μάλιστα πρόσωπα που δεν ασκούν αυτοτελή οικονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του εμπόρου.Προσθέτως, υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους (2 παρ. 3 ΠτΚ) (εντάσσονται στο Ν. 3869/2010, αν έπαυσαν να έχουν εμπορική ιδιότητα, συνέχισαν τις πληρωμές και έπειτα περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμών βλ. ΕιρΑθ 142/2011, ΕιρΑθ 127/2011, ΕιρΘεσ 6759/2011).Υπάγονται και οι «μικροέμποροι», για τους οποίους το κέρδος από την άσκηση εμπορικών πράξεων αποτελεί αμοιβή του σωματικού τους μόχθου και κόπου και όχι κερδοσκοπικής δραστηριότητας (ΑΠ 945/1995 ΕΕμπΔ 1996.62) όπως είναι π.χ. η μοδίστρα, ο υπαίθριος μικροπωλητής σε πάγκους, αγορές και πανηγύρια, ο γυρολόγους, ο πλανόδιος λαχειοπώλης κ.λπ., καθώς αυτοί είναι βιοπαλαιστές έτοιμοι να τραπούν εις άλλα βιοποριστικά επαγγέλματα από εποχής εις εποχήν και επομένως δεν έχουν κατά τα ισχύοντα στον ΠτΚ πτωχευτική ικανότητα (ΑΠ 947/1995 ΕΕμπΔ 1996.62, ΑΠ 463/1991 ΕλλΔνη 1991.1216, ΕφΑθ 11433/1995 ΔΕΕ 1996.490, ΕφΑθ 11982/1989, ΑρχΝ 1991.341, ΕιρΑΘ 5074/2011 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΓνωμΟλΝΣΚ 90/2008, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Παναγιώτης Κατσιρούμπας Πρόεδρος Εφετών, Εισήγηση στην Εθνική σχολή Δικαστών – Πρόγραμμα επιμόρφωσης Ειρηνοδικών, Θεσσαλονίκη 8 και 9-12-2010, σελ. 3, Αθανάσιος Κρητικός ο.π., σελ. 47, Βενιέρης -Κατσάς Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 39 και 54, Λιβαδά Χρ Νεότερες αντιλήψεις για την εμπορική ιδιότητα στο παράδειγμα του Ν. 3869/2010, ΧρηΔ 2011.204, Περάκης, Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου, 1999, σελ. 253. Αντιθέτως, δεν υπάγονται στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 οι οφειλέτες που κατά τον χρόνο της παύσεως των πληρωμών είχαν την εμπορική ιδιότητα (αν έπαυσαν τις πληρωμές, όταν ήταν ακόμα έμποροι τότε απορρίπτεται η αίτηση βλ. ΕιρΑθ 43/2011, ΕιρΑΘ 55/2011, ΕιρΘεσ 6372/2011, ΕιρΧαν 333/2011, ΕιρΘες 5106/2011, αδημ. Αθανάσιος Κρητικός ο.π., σελ. 47). Πρέπει, περαιτέρω να τονιστεί ότι στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 δεν υπάγονται ούτε τα ιδιωτικά χρέη του εμπόρου (ΕιρΑθ 165/2011 αδημ.,Αθανάσιος Κρητικός , ο.π., σελ. 49, Βενιέρης-Κατσάς ό.π., σελ. 36). Η εμπορική ιδιότητα, είτε υφιστάμενη, είτε αναγόμενη στο παρελθόν κατά το χρονικό όμως σημείο κατά το οποίο έπαυσαν οι πληρωμές, είναι η προϋπόθεση που προσδίδει πτωχευτική ικανότητα στο φυσικό πρόσωπο, αποκλείοντας την υπαγωγή του στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (ΕιρΑθ 43/2011, ΕιρΑθ 55/2011, ΕιρΘεσ 6372/2011, αδημ., απορρίπτονται σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010). Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου, έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις (βλ. ΓνωμΝΣΚ 200/2010, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, που παραπέμπει σε βιβλιογραφία για την ορθή επισήμανση ότι σημασία έχει το σύνηθες και όχι το κύριο επάγγελμα). Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στην νομολογία και την επιστήμη οι ομόρρυθμοι εταίροι, ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, είναι έμποροι. Οι εταίροι αποκτούν την εμπορική ιδιότητα εξαιτίας της συμμετοχής τους στην εταιρεία (με παράγωγο τρόπο), χωρίς να απαιτείται να διενεργούν οι ίδιοι εμπορικές πράξεις ή να έχουν χαρακτηριστεί από το νόμο ως έμποροι (βλ. Περάκη ό. σελ. 244-245, . Λ Γεωργακόπουλο Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου – τόμος 1 οι έμποροι – τεύχος 1 γενικό μέρος, 1995, σελ. 74). Οι έμποροι επομένως, για τους οποίους μάλιστα βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Διατάγματος περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων ισχύει το τεκμήριο της εμπορικότητας, σύμφωνα με το όποιο όλες οι συναλλαγές που γίνονται από τον έμπορο τεκμαίρεται ότι γίνεται χάριν της εμπορίας του, αποκλείονται από την εφαρμογή του νόμου (Ολ.ΑΠ 488/1968 ΝοΒ 16.1159, ΑΠ 1261/1979 ΕΕμπΔ ΛΑ.580, Βενιέρης Κατσάς ο.π., σελ. 41). Γι’ αυτούς, σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών τους κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών), ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 3588/2007 (ΠτΚ) και όχι αυτές του Ν. 3869/2010. Επομένως, κρίσιμο διάστημα για την εφαρμογή ή μη του νόμου, αποτελεί η ιδιότητα του αιτούντος οφειλέτη ως εμπόρου ή μη, βασικά, κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως (Αθ. Κρητικός , ο.π., σ. 39, Βενιέρης – Κατσάς, ο.π. σελ. 57). Συνεπώς, καθίσταται σαφές, ότι ένας οφειλέτης που είχε την εμπορική ιδιότητα για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν την έχει κατά την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, δεν κωλύεται να ακολουθήσει τη διαδικασία του Ν. 3869/2010 αν έπαυσε τις πληρωμές μετά την παύση της εμπορικής δραστηριότητας καθώς δεν έχει πλέον πτωχευτική ικανότητα (ΕιρΧαν 333/2011, αδημ.).

Έχω οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ. Τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να υπαχθώ στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Η “διαδικασία της ταχείας ρύθμισης μικροοφειλών” που προβλέπεται με τον ανωτέρω Νόμο, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων δανειοληπτών, που δεν ενέπιπταν στην έννοια της υπερχρέωσης και οι οποίοι μέχρι σήμερα είτε κατέφευγαν στο νόμο Κατσέλη λαμβάνοντας μακρινές δικασίμους, είτε δίσταζαν να υπαχθούν, προσπαθώντας με την αρωγή προσώπων που τους συνέδραμαν και αποστερούμενοι κάθε έννοιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, να παραμένουν ενήμεροι, καθώς και το απαιτούμενο «ξεσκαρτάρισμα» του «κακού» και ανεπίδεκτου είσπραξης χαρτοφυλακείου των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την ταυτόχρονη διαγραφή των εν λόγω απαιτήσεων από τους ισολογισμούς τους. Σημειωτέον, ότι από τις 19-08-2015 οι προϋποθέσεις υπαγωγής, που σωρευτικά πρέπει να ισχύουν, είναι οι εξής πέντε (5):

Α)ύψος οφειλών μικρότερο από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€),

Β)μηδενικό εισόδημα –αδιευκρίνιστο παραμένει αν θα πρέπει και το οικογενειακό εισόδημα να είναι μηδενικό, ή μόνο το ατομικό-

Γ)ανυπαρξία ακίνητης περιουσίας

Δ)Μη μεταβίβαση ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης

Ε) Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταθέσεων να μην υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ

Στις παραπάνω πέντε (5) προϋποθέσεις, προστίθεται από 01-01-2016 και μία έκτη, η έννοια του “συνεργάσιμου δανειολήπτη”, η οποία πρώτη φορά αναφέρθηκε στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και αναμένεται μελλοντικά και μέχρι το τέλος του έτους να εξειδικευτεί εκ νέου.

Για οφειλέτες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβλέπεται: – άμεση διαγραφή οφειλών. – περίοδος επιτήρησης δεκαοκτώ (18) μηνών κατά την οποία εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους και το δικαστήριο. Επίσης, κατά την περίοδο επιτήρησης οι πιστωτές νομιμοποιούνται να ενημερώσουν το δικαστήριο για οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη περιέλθει σε γνώση τους. – σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης, οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να ζητήσουν μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι λοιπές διατάξεις του ν. 3869/2010, προτείνοντας σχέδιο αποπληρωμής. – τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρησης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλεπόμενες στο ν. 3869/2010 κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλικρίνειας. Μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νομική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφειλέτη αίρεται.

Ποιος είναι ο ορισμός του “συνεργάσιμου δανειολήπτη” με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα;

Η έννοια του “συνεργάσιμου δανειολήπτη”πέρα από προϋπόθεση υπαγωγής στη διαδικασία της ταχείας ρύθμισης μικροδιαφορών από 01-01-2016, αποτελεί και υποχρέωση του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, καθώς ορίζεται ότι «…Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόμου να επιδεικνύει τη συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη υπό την έννοια της Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος – Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ 2287/27.8.2014) σε σχέση με τους συνεργάσιμους δανειολήπτες…».

Ο ορισμός του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», όπως αποφασίστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Ν. 4224/2013, σύμφωνα με τον οποίο:

«Ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:

α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,

β) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτού και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διάτου αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών,

γ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του,

δ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητα του [κληρονομιά κ.λπ.], απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.) και

ε) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013».

Έχω καταθέσει στο Νόμο Κατσέλη και αναμένω την εκδίκαση της υπόθεσης μου, πόσο με επηρεάζουν οι αλλαγές, πρέπει να κάνω κάποια ενέργεια;

Όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν (έχουν κατατεθεί, δεν έχουν εκδικαστεί και δεν έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός) και είναι προσδιορισμένες να εκδικαστούν σε χρονικό διάστημα πέραν της τριετίας, ήτοι μετά το έτος 2018, θα μεταφερθούν προς εκδίκαση μέχρι το τέλος του έτους 2018, είτε με κατάθεση κλήσης ατελώς από τον δανειολήπτη ή τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι μέχρι και τις 19-12-2015, προκειμένου η υπόθεση να εκδικαστεί μέχρι και το τέλος του 2018, είτε σε περίπτωση μη κατάθεσης κλήσης εντός του ως άνω διαστήματος, οι γραμματείες των Ειρηνοδικείων θα επαναπροσδιορίσουν αυτεπαγγέλτως και ατελώς τις αιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί σε ημερομηνία πέραν του έτους 2018, σε μία νέα ημερομηνία μέχρι και το έτος 2018 ιεραρχώντας τις υποθέσεις από την πιο κοντινή στο έτος 2018 έως την πιο μακρινή και από την πιο “σημαντική” στη “λιγότερο σημαντική”. Η ενημέρωση για τον προσδιορισμό της νέας δικασίμου θα γίνεται με επιμέλεια της γραμματείας, είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή, είτε με κάθε πρόσφορο μέσο (φαξ, email, τηλεφωνικά), ενώ θα αναρτώνται σε πίνακα του Ειρηνοδικείου σε μηνιαία βάση και οι υποθέσεις που έλαβαν νέο προσδιορισμό, αναφέροντας τόσο τον παλιό, όσο και τον νέο προσδιορισμό δικασίμου.

Όλες οι αιτήσεις που εκκρεμούν (έχουν κατατεθεί, δεν έχουν εκδικαστεί και δεν έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός) και είναι προσδιορισμένες να εκδικαστούν σε χρονικό διάστημα πέραν των έξι (6) μηνών από την υποβολή τους –ήτοι η μεγάλη πλειονότητα των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) εκκρεμών υποθέσεων, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν μέχρι τις 19-02-2016 (σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου) με νέα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία (πρόσφατα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία, ήτοι πρόσφατα εκκαθαριστικά σημειώματα, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), μισθοδοσίες για ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιοδοτικές καταβολές για συνταξιούχους, κάρτα και βεβαίωση χρόνου ανεργίας για ανέργους και γενικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα υπαγωγής, που αναφέρονται ανωτέρω, μεταγενέστερα χρονικά αυτών που είχαν αρχικά κατατεθεί στο φάκελο προδικασίας. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης των φακέλων προδικασίας των αιτήσεων, που υπάγονται στο ανωτέρω πλαίσιο, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και μάλιστα λόγω παράβασης του καθήκοντος αλήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ

Έχω καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη, έχω πετύχει την έκδοση προσωρινής διαταγής με υποχρέωση καταβολής μηνιαίου ποσού και αναμένω την εκδίκαση της υπόθεσης μου. Συνεχίζει να ισχύει η δικαστική μου προστασία;

Μέχρι σήμερα, στην πλειονότητα των Δικαστηρίων της χώρας, η απόφαση χορήγησης προσωρινής διαταγής είχε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έκδοσης οριστικής απόφασης επί της αντίστοιχης αίτησης. Η συγκεκριμένη προστασία συνεχίζει να είναι σε ισχύ και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του Νόμου. Το ίδιο ισχύει και για το συνολικό ποσό μηνιαίων καταβολών, που είχε ορισθεί.

Στις εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, υπάρχει δυνατότητα μεταρρύθμισης της προϋπάρχουσας προσωρινής διαταγής, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων(αυξομείωση ποσού μηνιαίας δόσης ή μεταβολή του περιεχομένου της προστασίας) ή και ανάκλησής της, εφόσον συντρέχει λόγος μετά την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων (αύξηση-μείωση μηνιαίου εισοδήματος), πλην όμως το δικαίωμα ανάκλησης και μεταρρύθμισης προσωρινής διαταγής υφίστατο και μέχρι σήμερα και συνεχίζει να υφίσταται.

Έχω καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη και αναμένω την εκδίκαση της υπόθεσης μου, αλλά έχω και οφειλές που δεν υπάγονταν στη ρύθμιση με το παλαιό καθεστώς και υπάγονται με το νέο (οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α.). Μπορώ να αιτηθώ να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση την ημέρα που θα δικαστεί η υπόθεσή μου;

Όχι.Όσοι δανειολήπτες έχουν καταθέσει ήδη αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, η οποία εκκρεμεί και επιθυμούν να ενταχθούν στον αναθεωρημένο πλέον νόμο, θα πρέπει να καταθέσουν καινούρια αίτηση, με ταυτόχρονη παραίτηση από την προγενέστερη αίτηση. Η συγκεκριμένη μεταβατική ρύθμιση ήταν ούτως ή άλλως αυτονόητη, πλην όμως δεν επιλύει το ζήτημα της ανισότητας ρύθμισης παλαιών και νέων αιτήσεων, καθώς θα περίμενε κανείς μία ταχεία δυνατότητα περίληψης στις εκκρεμείς αιτήσεις, οφειλών που δεν μπορούσαν να υπαχθούν με το παλαιό καθεστώς και σήμερα υπάγονται (οφειλές προς Δ.Ο.Υ., Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Ο.Τ.Α.), είτε με ανακοίνωση δίκης, είτε με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. Γ του ανωτέρω νόμου.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις προστασίας της κύριας ή της μοναδικής μου κατοικίας (άρθρο 9 παρ. 2);

Οι προϋποθέσεις προστασίας της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του αιτούντος δανειολήπτη μεταβάλλονται. Μέχρι σήμερα το όριο ήταν το αφορολόγητο όριο απόκτησης κύριας κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% (το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας φτάνει κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε ύψος ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000€) για άγαμο, ενώ φτάνει σε ύψος ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000€) για έγγαμο, ενώ προσαυξάνεται και κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000€) Ευρώ για κάθε τέκνο από τα πρώτα δύο τέκνα. Με την προσαύξηση κατά 50%, τα όρια είναι 300.000€ για άγαμο, 375.000€ για έγγαμο, 412.500€ για έγγαμο με ένα (1) τέκνο και 450.000€ για έγγαμο με δύο (2) τέκνα. Το όριο αυτό θα συνεχίσει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός, ήτοι τουλάχιστον μέχρι τις 19-09-2015, οπότε και ο νομοθέτης ορίζει ότι θα εκδοθεί Κ.Υ.Α., που θα καθορίζει τις νέες προϋποθέσεις προστασίας του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου. Στο παρόν νομοθέτημα, ο νομοθέτης μας προετοιμάζει για τη θεσμοθέτηση, μετά την έκδοση της ανωτέρω Κ.Υ.Α., μίας προστασίας που θα λαμβάνει υπόψιν α)την αξία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας –αδιευκρίνιστο παραμένει αν σημείο αναφοράς θα είναι η αντικειμενική αξία, ως ίσχυε με την αναθεώρηση του ν. 3869/2010, με το ν. 4161/2013, ή αν θα επιστρέψουμε στο αρχικό σημείο αναφοράς της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας του ν. 3869/2010, που ίσχυε μέχρι και το έτος 2013-, με την αντικειμενική αξία να επικρατεί, όπως φαίνεται και με το απαιτούμενο δικαιολογητικό του φύλλου υπολογισμού αντικειμενικής αξίας,β) το εισόδημα του εκάστοτε δανειολήπτη –προδιαθέτει για τη θέσπιση ανώτατου ύψους ατομικού και οικογενειακού μέσου μηνιαίου ή ετήσιου εισοδήματος, προκειμένου να μειώσει την καταχρηστική υποβολή αιτήσεων από δανειολήπτες, που δε βρίσκονται σε μόνιμη και γενική αδυναμία- και γ) το συνολικό ύψος των οφειλών του – προδιαθέτει για τη θέσπιση ανώτατου ύψους συνόλου οφειλών, προκειμένου να μειώσει την καταχρηστική υποβολή αιτήσεων από δανειολήπτες, που έχουν διογκωμένο συνολικό ύψος οφειλών εξαιτίας της χρόνιας υπερημερίας τους στην καταβολή της μηνιαίας δόσης.

Πώς καθορίζεται η μηνιαία δόση που θα κληθώ να καταβάλλω προς τους πιστωτές μου μετά την έκδοση προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης (αρ. 5 παρ. 2);

Ο καθορισμός του ποσού των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης. Κάθε ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση του ποσού που καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν μπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως. Εξαίρεση από τα οριζόμενα στα εδάφια 2, 3 και 4 επιτρέπεται μόνον εφόσον ο αϊτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου, οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των ανωτέρω ορίων ή και ο ορισμός μηδενικών δόσεων.

Οι ορισθείσες με την χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή καταβολές, συνυπολογίζονται στις καταβολές που θα κληθώ να κάνω μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης;

Ναι. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Πώς καθορίζεται η μηνιαία δόση της δικαστικής ρύθμισης για την πρώτη τριετία μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης (αρ. 8 παρ. 2);

Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, διατάσσει την καταβολή μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, του ποσού που απομένει με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, συμμέτρως διανεμόμενου.Με την απόφαση μπορεί να οριστεί ότι το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα που ορίζονται σε αυτή με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς. Η καταβολή του ποσού γίνεται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο. Η ρύθμιση του αρ. 8 παρ. 2 είναι άτοκη, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές του αιτούντος και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μηνιαίο εισόδημα του ίδιου, του/ της συζύγου του ή/και λοιπών προσώπων που τον συνδράμουν οικονομικά και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του ίδιου και της οικογένειάς του, ως ορίζονται παραπάνω.

Μπορεί να ορισθεί μικρή ή μηδενική μηνιαία δόση (αρ. 8 παρ. 5);

Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε (5) μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Σημειωτέον ότι μηδενική μηνιαία δόση μπορεί να ορισθεί μόνο στο πλαίσιο της χορηγούμενης προσωρινής διαταγής (μέγιστη χρονική ισχύς έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής) και της εισοδηματικής ρύθμισης του αρ. 8 του ν. 3869/2010 (μέγιστη χρονική ισχύς τριών (3) ετών από την έκδοση οριστικής απόφασης).

Πώς καθορίζεται η μηνιαία δόση της δικαστικής ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη, για το χρονικό διάστημα μετά την πρώτη τριετία μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης (αρ. 9 παρ. 2);

Η μηνιαία δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, μέχρι σήμερα, υπολογιζόταν σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος, που διατηρούσε επί αυτής.Ο νομοθέτης ορίζει ότι θα εκδοθεί Κ.Υ.Α., που θα καθορίζει τις νέες προϋποθέσεις προστασίας του άρθρου 9 του ανωτέρω νόμου, απόφαση, η οποία ακόμα εκκρεμεί.

Η μηνιαία δόση της δικαστικής ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη είναι άτοκη;

Όχι. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια της δικαστικής ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη;

Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη.

bottom of page