top of page
pexels-jimmy-teoh-951535.jpg

Άρθρο

2.3.14, 11:00

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ»ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ»ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ.

ΜΙΑ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ»ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  -με βάση της πληροφορίες της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,  από τον Νομικό Σύμβουλο της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ», Μιχάλη Ι. Κούβαρη

Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία ρύθμισης των επιχειρηματικών-επαγγελματικών δανείων, μέσω της ψήφισης του Νόμου 3816/2010, και έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις όλων των φορέων της ελληνικής αγοράς και των καταναλωτικών ενώσεων, το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται τις τελευταίες ημέρες ένα νέο, περισσότερο πολύπλοκο σχέδιο ρύθμισης των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων, με μία μεγαλύτερη, αυτή τη φορά, χρονική διάρκεια.

Με βάση, πάντα, τα όσα έχουν δει, μέχρι σήμερα, το φως της δημοσιότητας με τη μορφή άρθρων ή διαρροών, μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με τζίρο έως εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (900.000,00 €) και εργατικό δυναμικό έως εννέα (9) εργαζομένους, που έχουν καθυστερημένες οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) και έχουν υποστεί μείωση στον ετήσιο τζίρο τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% για το διάστημα από 01-01-2010 έως 31-12-2013, ήτοι κατά τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, μπορούν έως την 30ή Ιουνίου 2015 να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς για ρύθμιση των οφειλών τους προς τις τράπεζες, με διαγραφή τόκων αλλά και κεφαλαίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη κατάθεση αίτησης υπαγωγής στον Ν. 3869/2010, ή η έγκαιρη παραίτηση από ήδη εκκρεμούσα αίτηση.

Η διαδικασία υπαγωγής προβλέπει τη συμφωνία των δύο μερών, πιστωτών και οφειλετών, για τη ρύθμιση των επιχειρηματικών χρεών, με την προϋπόθεση ότι το σχέδιο εξυγίανσης φέρει την έγκριση του 60% των πιστωτών, στο οποίο ποσοστό περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Πρόκειται για ρύθμιση που δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της επιχείρησης, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-προβλέπεται, δε, ειδική διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τα πρόσωπα εκείνα που δε συμμετέχουν στη συμφωνία αναδιάρθρωσης. Οι επιχειρηματίες που έχουν καταλήξει σε σχετική συμφωνία με τους πιστωτές, μπορούν να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2015. Η αίτηση θα πρέπει να συζητηθεί εντός διμήνου από την υποβολή της, και το Δικαστήριο θα πρέπει εντός μηνός από τη συζήτηση, να αποδεχθεί την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση. Το Δικαστήριο δύναται να απορρίψει την αίτηση σε περίπτωση που δεν του έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ενώ, κατά της απορριπτικής απόφασης, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης εντός τριάντα (30) ημερών. Με τη δημοσίευση της απόφασης που κάνει αποδεκτή την αίτηση, προβλέπεται η αναδιάρθρωση των οφειλών προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους εργαζόμενους με τον εξής τρόπο:

  1. Τη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που έχουν επιβληθεί ως προς οφειλές που κατέστησαν υπερήμερες κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου του 2010 έως και 31 Δεκεμβρίου 2013.

  2. Την εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς στο ύψος που αυτές ανέρχονταν την 31η Δεκεμβρίου του 2013 και αφού αφαιρεθούν οι διαγραφές, υπό τους όρους που θα συμφωνηθεί η αποπληρωμή της τραπεζικής οφειλής, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
 Η ρύθμιση γίνεται εφάπαξ, και δεν περιλαμβάνει ποσά που βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση, εκτός αν η ρύθμιση που έχει παρασχεθεί αφορά συντομότερο διάστημα από αυτό που προβλέπει ο παρών νόμος, οπότε παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης, με ανάλογη προσαρμογή των οφειλόμενων δόσεων

  3. Την εξόφληση των οφειλών σε εργαζόμενους σε δώδεκα (12) μήνες.

  4. Της ρύθμισης εξαιρούνται οφειλές από μη απόδοση ΦΠΑ, καθώς και ΦΜΥ για μη καταβληθείσες αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών.

Για τους ίδιους τους επιχειρηματίες, η ρύθμιση, εκτός από τη δυνατότητα διάσωσης της επιχείρησης, συνεπάγεται την αναστολή της ποινικής δίωξης, των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, την αναστολή των πάσης φύσεων διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων, η δίωξη των οποίων αναστέλλεται, καθώς και την άρση της απαγόρευσης ή του κωλύματος της έκδοσης επιταγών.

Εντός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου περιλαμβάνεται και η έκτακτη διαδικασία ταχείας εκκαθάρισης –ειδικής διαχείρισης των μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Πρόκειται για δυνατότητα που δίνεται στο 40% των πιστωτών να προχωρήσουν, υπό την καθοδήγηση του ειδικού διαχειριστή, ο οποίος θα είναι ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, στην πώληση ή την εκκαθάριση εν λειτουργία της επιχείρησης. Η διαδικασία ονομάζεται «Εκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης» και οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης στο Δικαστήριο από τους πιστωτές και έκδοσης της απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, είναι ανάλογες με αυτές των συναινετικών λύσεων. Με την αποδοχή της αίτησης, το Δικαστήριο ορίζει τον προτεινόμενο από τους αιτούντες ειδικό εκκαθαριστή, ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία των καταστατικών οργάνων της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης. Ο ίδιος συγκαλεί μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, τη συνέλευση των μετόχων στην οποία εισηγείται τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου της επιχείρησης ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων. Η συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, και στην περίπτωση που απορρίψει την πρόταση, ο οφειλέτης οδηγείται σε πτώχευση, ενώ διαφορετικά υλοποιείται το σχέδιο πώλησης της επιχείρησης. Η απειλή για ταχεία εκκαθάριση της επιχείρησης εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς τις διοικήσεις που δεν συναινούν σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Συμπερασματικά, το νέο σχέδιο Νόμου έχει ως στόχο, τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος υπερχρέωσης των επιχειρήσεων, θέτοντας έναν αυστηρό χρονικό ορίζοντα υπαγωγής, αλλά και αυστηρές προθεσμίες – συζήτηση της αίτησης δύο (2) μήνες από την υποβολή της, και  έκδοση δικαστικής απόφασης σε ένα (1) μήνα από τη συζήτησή της – , οι οποίες παραμένει αμφίβολο αν θα τηρηθούν.

Η ολική υπαγωγή στην υπό συζήτηση ρύθμιση των οφειλών, τόσο προς πιστωτικά ιδρύματα, όσο και προς ασφαλιστικά ταμεία, Δημόσιο και εργαζομένους, η αναστολή της ποινικής δίωξης για τους επιχειρηματίες και η αναδρομική διαγραφή των προσαυξήσεων της τελευταίας τριετίας (2010-2013) σίγουρα αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο υπαγωγής μίας επιχείρησεις στις ανωτέρω ευεργετικές διατάξεις. Μάλιστα, οι προϋποθέσεις υπαγωγής σίγουρα θα βοηθήσουν στην ένταξη της μεγάλης πλειονότητας των μικρομεσαίων και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Μένει να φανεί το αν η ρύθμιση αυτή θα εκπληρώσει το σκοπό της ή θα παραμείνει ένα ακόμα, πολλά υποσχόμενο και ανεφάρμοστο, σχέδιο Νόμου.

Μιχάλης Ι. Κούβαρης

Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ»

bottom of page