top of page
pexels-jimmy-teoh-951535.jpg

Άρθρο

31.5.19, 10:00

Άρθρο για τις 120 δόσεις σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία 31/5/2019

Άρθρο του Νομικού Συμβούλου κ. Στράτη Νικολακέα

Η ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Οι οφειλές στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αποτελούσαν πάντα μόνιμο άγχος για τους Έλληνες πολίτες. Ιδίως σήμερα, όπου η παρατεταμένη οικονομική κρίση έφερε χιλιάδες νοικοκυριά σε απόγνωση, λόγω σωρευμένων οφειλών, με 4 στους 10 Έλληνες να αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Για την Εφορία και μόνο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 79 πρώτοι στη λίστα των οφειλετών χρωστάνε πάνω από 34 δις ευρώ!

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κατάσταση αυτή, θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από την Κυβέρνηση η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ρύθμισης όλων των οφειλών προς το Δημόσιο μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία, που αποσκοπεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στον Έλληνα ασφαλισμένο και φορολογούμενο.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Μαΐου 2019, επιτρέπει στον φορολογούμενο να ρυθμίσει τις οφειλές του μέχρι και σε 120 δόσεις, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την 28 η Ιουνίου 2019 (μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ημερομηνία παράτασης, αν και θεωρείται πιθανό, λόγω των επερχόμενων εκλογών ).

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του taxisnet, ενώ σε περίπτωση που δεν υφίσταται διαδικτυακή υποστήριξη, αρμόδια υπηρεσία υποδοχής αιτήσεων είναι η εκάστοτε Δ.Ο.Υ. ή η Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ατομικά, ενώ ο φορολογούμενος καλείται να καταγράψει όλες τις οφειλές του, τις κύριες και τις προσαυξήσεις.

Οι στατιστικές είναι ενδεικτικές και αποκαλύπτουν μία άλλη πραγματικότητα. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ένα ποσοστό της τάξης του  87,5% των οφειλετών χρωστούν έως και 5.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό φθάνει στο 92,6% για ποσό της οφειλής μέχρι και 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών κυμαίνεται στα ποσά μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, θα δίνεται η δυνατότητα η κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά και να ρυθμίζεται η οφειλή με τον ανάλογο αριθμό δόσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Η Υπουργική Απόφαση, η οποία υπογράφεται από την Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπαναστασίου και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ορίζει ότι η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο σε βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), τις ΔΟΥ και τα τελωνεία. Σημειωτέον δε, ότι μία οφειλή για να ενταχθεί θα πρέπει να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη έως και την 31 Δεκεμβρίου
2018. Σε περίπτωση που υπάρξει απώλεια αίτησης, επειδή δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, τότε ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να καταθέσει εκ νέου αίτηση. Όπως ορίζει και το άρθρο 5 της Απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή, εν γένει, ποσά μικρού ύψους ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν χάνεται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το ποσό κατόπιν ενημέρωσής του από το αρμόδιο όργανο για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, εντός 45 εργασίμων ημερών.

Παράλληλα με την προαναφερθείσα διαδικασία, εξελίσσεται και η λειτουργία της πλατφόρμας ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019 περί Ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Είναι μια δυνατότητα που παρέχεται στον ασφαλισμένο με σκοπό να επανέλθει στο καθεστώς της τακτικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα, ακόμα και αυτών που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης και αυτό βρίσκεται σε εκκρεμότητα! Σημειωτέον δε ότι στο ποσό της ρύθμισης, μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ήδη υπάρχουσας ρύθμισης, ενώ μπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές προς ΕΤΕΑΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, δικαιώματα και ευεργετήματα που απορρέουν από την προηγούμενη ρύθμιση θα απολεσθούν. Επιπλέον, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και οι οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί δικαστική απόφαση του Ν. 3869/2010, υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση του δικαστηρίου.
Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής στάδια: πρώτον, υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού-επανυπολογισμού των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και δεύτερον, υποβάλλεται αίτημα ρύθμισης των οφειλών στον σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.
Οι δύο αναφερθείσες διαδικασίες είναι ένα πολύ θετικό βήμα και αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης πλήθους οφειλετών του Δημοσίου στην χώρα μας.

bottom of page