top of page
pexels-jimmy-teoh-951535.jpg

Η ΝΕΑ ΗΛ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 21/10/2019

21.10.19, 10:00

Άρθρο του Νομικού Συμβούλου κ. Στράτη ΝικολακέαΗ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σήμερα, ο δανειολήπτης που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες μπορεί να προστατέψει την κύρια κατοικία του από τους πλειστηριασμούς, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις, δηλ.:

 1. Είναι Φυσικό πρόσωπο, με ή χωρίς εμπορική ιδιότητα, που έχει εμπράγματο δικαίωμα (δηλ. πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ) σε ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του στην Ελλάδα. Ως «Κύρια Κατοικία» νοείται αυτή που που προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση.

 2. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτησή του υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη λόγω δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση που δέχθηκε την αίτηση του για υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη.

 3. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ή εάν στις οφειλές του περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια η αξία της δεν υπερβαίνει το ποσό των 175.000 ευρώ

 4. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των δανείων του δεν υπερβαίνει ανά Τράπεζα τις 130.000 ευρώ ή τις 100.000 ευρώ εάν στις οφειλές του περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια,

 5. Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ εάν είναι άγαμος, ή τα 21.000 ευρώ εάν είναι έγγαμος ή τα 26.000 εάν έχει ένα παιδί ή τα 31.000 ευρώ εάν έχει δύο παιδιά ή τέλος τα 36.000 ευρώ εάν είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος. Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το άθροισμα των εσόδων του αιτούντος, της συζύγου και των τέκνων του, μειωμένο κατά τους αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος κλπ.

 6. Το σύνολο των οφειλών του υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ

 7. Η αντικειμενική αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας (πέραν της κύριας κατοικίας) τους αιτούντος, της συζύγου του και των τέκνων του καθώς και των μεταφορικών τους μέσων δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. Για τον υπολογισμός της λοιπής ακίνητης περιουσίας βασιζόμαστε στο τελευταίο ΕΝΦΙΑ έτους 2019.

 8. Οι καταθέσεις του αιτούντος, της συζύγου του και των τέκνων τους καθώς και τα λοιπά κινητά περιουσιακά τους στοιχεία (π.χ μετοχές, ομόλογα κλπ) δεν υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ

 9. Οι οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία (λ.χ. στεγαστικό, επιχειρηματικό ή καταναλωτικό δάνειο) έχουν εξασφαλιστεί με εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης υπέρ κάποιας Τράπεζας και είναι σε τουλάχιστον τρίμηνη καθυστέρηση στις 31-12-2018. Συνεπώς, οι οφειλές που δεν είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες δεν ρυθμίζονται μέσω του νέου νόμου προστασίας της κύριας κατοικίας. Επιπλέον, η συμμετοχή στην διαδικασία αυτή των Τραπεζών στις οποίες δεν υπάρχει καμία απολύτως εμπραγμάτως εξασφαλισμένη οφειλή είναι εντελώς προαιρετική, χωρίς καμία συνέπεια για αυτές που δεν θέλουν να συμμετάσχουν.

 10. Οι οφειλές του πρέπει να μην έχουν εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. κάποια δάνεια παλιννοστούντων, σεισμοδάνεια κλπ)

 11. Οι οφειλές του δεν έχουν ρυθμιστεί με την προπτωχευτική διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα ή με τον νόμο 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ή για τις οφειλές του αυτές δεν είναι εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις ως άνω διαδικασίες.

Εφόσον λοιπόν πληρούνται και οι έντεκα (11) ως άνω προϋποθέσεις, ο δανειολήπτης μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησής του για την υπαγωγή του στο νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας του από τους πλειστηριασμούς.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), η προθεσμία υποβολής της είναι μέχρι τις 31/12/2019 και η κοινοποίηση της στους πιστωτές από επιλέξιμο οφειλέτη αναστέλλει αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα της Ένωσής μας καθημερινά από τις 10 π.μ έως τις 3.00 μμ

bottom of page