Δάνεια: Συχνές Ερωτήσεις

1. Πώς Υπολογίζονται οι Δόσεις του Δανείου;

Οι δόσεις του δανείου, οι οποίες είναι κατά κανόνα ισόποσες για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Ο τόκος κάθε δόσης υπολογίζεται επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου μετά την αποπληρωμή της προηγούμενης δόσης.

Ως εκ τούτου, οι αρχικές δόσεις αποπληρωμής περιλαμβάνουν αναλογικά μεγαλύτερο ποσό τόκων και μικρότερο ποσό κεφαλαίου, καθώς το ανεξόφλητο κεφάλαιο σταδιακά μειώνεται. (αρχή σελίδας)
2. Τι Είναι η Εισφορά του Νόμου 128/75;

Η εισφορά του νόμου 128/75 επιβαρύνει το ονομαστικό επιτόκιο του στεγαστικού σας δανείου με ένα ποσοστό 0,12%. Το επιπλέον αυτό ποσοστό παρακρατείται από την τράπεζά σας μέσω των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής του δανείου. (αρχή σελίδας)
3. Πώς Υπολογίζεται το Κυμαινόμενο Επιτόκιο;

Το κυμαινόμενο επιτόκιο κάθε δανείου είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με το Euribor ή με το Libor. Επιπλέον του αυτού του επιτοκίου, η τράπεζα προσθέτει ένα επιπλέον ποσοστό, το οποίο ονομάζεται περιθώριο ή προσάυξηση επιτοκίου (spread).  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κυμαινόμενο επιτόκιο προστατεύεται από ένα ανώτατο ποσοστό. (αρχή σελίδας)

4. Τι Είναι η Μεταφορά Δανείου;

Μεταφορά δανείου είναι η μεταφορά του οφειλομένου κεφαλαίου από ένα δάνειο σε άλλη τράπεζα από την τράπεζα χορήγησής του, λόγω των ευνοϊκότερων όρων που παρέχει η άλλη τράπεζα. Είναι ανάλογο με τη μεταφορά υπολοίπου στις πιστωτικές κάρτες.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι ενήμερος για τις εκάστοτε χρεώσεις με τις οποίες οι τράπεζες επιβαρύνουν τις μεταφορές υπολοίπου. (αρχή σελίδας)

5. Πώς Πραγματοποιείται η Μεταφορά Δανείου;

Η τράπεζα στην οποία θα μεταφέρετε το δάνειό σας, αφού εγκρίνει το σχετικό αίτημα, εκδίδει μία επιταγή την οποία καταθέτετε στην αρχική σας τράπεζα, εξοφλώντας έτσι το δάνειο σε αυτήν. (αρχή σελίδας)

6. Τι Είναι τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF);

Ορισμένες τράπεζες προσφέρουν τη δυνατότητα δανεισμού κεφαλαίου σε Ελβετικό Φράγκο. Οι δόσεις εξοφλούνται επίσης σε Ελβετικό Φράγκο. Τα δάνεια αυτά συχνά προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια και δόσεις αποπληρωμής από τα δάνεια σε Ευρώ. Το επιτόκιό τους συνδέεται με το επιτόκιο Libor το οποίο καθορίζεται από την ελβετική κεντρική τράπεζα. Ο καταναλωτής σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προσέξει ότι επειδή η αποπληρωμή γίνεται σε ελβετικά Φράγκα, το ύψος των δόσεών του μπορεί να αυξηθεί λόγω δυσμενών αλλαγών στην ισοτιμία μεταξύ του ελβετικού Φράγκου και του Ευρώ. Ο κίνδυνος αυτός είναι σχετικά μικρός λόγω της υψηλής σταθερότητας του ελβετικού νομίσματος. Ωστόσο, για δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο οι τράπεζες μπορεί να προσφέρουν στους δανειολήπτες τη δυνατότητα προστασίας από αλλαγές στην ισοτιμία συναλλάγματος. (αρχή σελίδας)

7. Πώς γίνεται η πληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου;

Το δάνειο συνδέεται με ένα τραπεζικό λογαριαμό, με αυτόματη χρέωση του οποίου εξοφλούνται οι δόσεις αποπληρωμής του δανείου στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να φροντίζει για την ύπαρξη ανάλογου υπολοίπου στου λογαριασμού κατά της ημερομηνίες εξόφληςης των δόσεων.

Ο λογαρισμός που συνδέεται με το δάνειο μπορεί κατά τα άλλα να κινείται κανονικά όπως ένας οποιοσδήποτε λογαριασμός καταθέσεων. (αρχή σελίδας)

8. Υπάρχει μέγιστη ηλικία μέχρι την οποία μπορώ να πάρω στεγαστικό δάνειο;

Συνήθως ένα στεγαστικό δάνειο θα πρέπει να έχει αποπληρωθεί πριν ο δανειολήπτης συμπληρώσει τα 70 έτη ηλικίας. (αρχή σελίδας)

9. Μπορώ να τροποποιήσω κάποιους από τους όρους του δανείου μου μετά την υπογραφή της σύμβασης;

Συνήθως τέτοιες αλλαγές, όπως η συντόμευση ή επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, καθώς και η μετατροπή του από σταθερού επιτοκίου σε κυμαινόμενου και αντίστροφα επιτρέπονται μετά από σχετική συνεννόηση με την τράπεζα έδκοσης του δανείου. (αρχή σελίδας)

10. Μπορώ να υποθηκέυσω ένα ακίνητο που έχω ήδη στην κατοχή μου για την έκδοση στεγαστικού δανείου;

Ναι, εφόσον η αξία του ακινήτου αυτού καλύπτει το συνολικό οφειλόμενο προς την τράπεζα ποσό. (αρχή σελίδας)

11. Δικαιούμαι έκπτωση φόρου εισοδήματος;

Ναι, εφόσον το δάνειο αφορά αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.