Βασικά σημεία της νέας ρύθμισης για τους Δανειολήπτες του ΟΕΚ

Οι δικαιούχοι των δανείων του ΟΕΚ μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ρύθμιση του δανείου τους με τις τράπεζες χωρίς να χάσουν την επιδότηση του επιτοκίου.

Η επιχειρούμενη ρύθμιση των Δανείων που έχουν ληφθεί μέσω ΟΕΚ αναμένεται να δώσει μια ανάσα στους δανειολήπτες, διατηρώντας την επιδότηση επιτοκίου που είχαν κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η ρύθμιση

Η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση των δανείων του Ο.Ε.Κ., δύναται να υποστεί μία μεσοσταθμική μείωση μέχρι του ποσοστού 50% της παλαιάς δόσης αυτού, ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο εξόφλησης του δανείου, με ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά δάνεια 15ετούς διάρκειας, χορηγούμενα από συμβεβλημένες με τον Ο.Ε.Κ. τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό για τα πρώτα 9 έτη.

Τα τελευταία δάνεια αυτού του προγράμματος χορηγήθηκαν το 2011, καθώς στη συνέχεια ο Οργανισμός καταργήθηκε και κατέστη καθολικός διάδοχος ο Ο.Α.Ε.Δ.

Βασικά σημεία

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιμήκυνσης είναι η μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου των έξι (6) μηναίων ληξιπρόθεσμων τοκοχρεολυτικών δόσεων, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των δανειοληπτών με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα αναφορικά με τη διαπραγμάτευση ως προς τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό επιδότησης, που θα καταβληθεί δεν θα υπερβαίνει σε ύψος αυτό που θα προκύπτει από το επιτόκιο του νέου (υπό διαπραγμάτευση) δανείου.

Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για ένταξη στην ανωτέρω ρύθμιση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημειωτέον ότι, με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύναται να παραταθεί η ως άνω τεθείσα προθεσμία.

Με τη δημοσίευση της νέας ρύθμισης καταργείται η υπ’αριθμ. 2575/84/14-2-2012 (ΦΕΚ 308Β) απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και κάθε άλλη διάταξη νόμου, που ρυθμίζει, κατά τρόπο διαφορετικό, τα δάνεια του παρόντος άρθρου.