Ανάλυση του τόκου

Οποιεσδήποτε χρεώσεις επιβάλλονται από τους δανειστές πρέπει να αναφέρονται ρητά από την αρχή, επομένως πρέπει να ενημερωθείτε για τις καθορισμένες, διοικητικές ή ετήσιες χρεώσεις οι οποίες αναφέρονται στα σχετικά έντυπα καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου σας. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν έκτακτες χρεώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ή παράλειψης κάποιας πληρωμής ή ακόμη και λόγω πρόωρης εξόφλησης της οφειλής.

Ωστόσο, για να μάθετε το συνολικό ποσό το οποίο συμφωνείτε ότι πρέπει να καταβάλετε, πρέπει να κατανοήσετε την έννοια του τόκου και τον τρόπο υπολογισμού του. Ο τόκος επιβαρύνει το αρχικό ποσό του δανείου σας. Αυτό είναι το πραγματικό κόστος της πίστωσης.

Γλωσσάριο κοινών όρων

Το βασικό επιτόκιο αποτελεί τη βάση σύμφωνα με την οποία διαμορφώνονται όλα τα υπόλοιπα επιτόκια, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνεστε αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο, δεδομένου ότι κάθε δανειστής καθορίζει το δικό του επιτόκιο.

Το σταθερό επιτόκιο παραμένει το ίδιο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή για την περίοδο ισχύος του δανείου. Οι χρεώσεις τόκων δεν αυξάνονται, ακόμη κι αν το βασικό επιτόκιο παρουσιάσει αύξηση. Τα περισσότερα, αλλά όχι όλα, προσωπικά δάνεια χορηγούνται με σταθερό επιτόκιο. Για αρκετά στεγαστικά δάνεια συνήθως ισχύει ένα προσυμφωνημένο επιτόκιο που παραμένει σταθερό για ορισμένα έτη. Στη συνέχεια, το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο. Επίσης, για ορισμένα στεγαστικά δάνεια ισχύει ένα σταθερό, ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο για δεδομένη χρονική περίοδο και, στη συνέχεια, ένα πάλι σταθερό αλλά υψηλότερο επιτόκιο για επίσης συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το κυμαινόμενο επιτόκιο μειώνεται ή αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, συνήθως ανάλογα με την πορεία του βασικού επιτοκίου. Οι δανειστές έχουν το δικαίωμα αλλαγής του κυμαινόμενου επιτοκίου οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τους δανειολήπτες. Τα κυμαινόμενα επιτόκια είναι ελκυστικότερα σε σχέση με τα σταθερά, ωστόσο, σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου, αυξάνονται αντίστοιχα οι δόσεις του δανείου σας. Πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου αντιμετωπίζουν προβλήματα σε περιόδους ανόδου των επιτοκίων, επειδή το ποσό των δόσεων αυξάνεται σημαντικά. Επομένως, εάν πρόκειται να πάρετε ένα μεγάλο δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε μια πιθανή αύξηση των δόσεων. Για τις υπεραναλήψεις και τις πιστωτικές κάρτες συνήθως ισχύουν κυμαινόμενα επιτόκια.

Οι τραπεζικοί όροι «ετήσιο ισοδύναμο επιτόκιο» (AER) και «πραγματικό ετήσιο επιτόκιο» (EAR) αναφέρονται στο ποσό συσσώρευσης του τόκου σε ετήσια βάση. Η διαφορά είναι ότι το ετήσιο ισοδύναμο επιτόκιο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του τόκου που καταβάλλει η τράπεζα, για παράδειγμα στους καταθετικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου, ενώ το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο αφορά τον τόκο που επιβαρύνει τα δάνεια. Και τα δύο λαμβάνουν υπόψη τους την περίοδο απόδοσης του τόκου – σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία , τριμηνιαία ή ετήσια βάση– επιτρέποντας την εύκολη σύγκριση καταθέσεων και δανείων. Το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο ισχύει επίσης στην περίπτωση υπεραναλήψεων αλλά και άλλης μορφής δανεισμού.

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης («ΣΕΠΠΕ») αποτελεί απλώς ένα δείκτη υπολογισμού του τόκου που καταβάλλει ένας τυπικός δανειολήπτης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων χρεώσεων. Το ΣΕΠΠΕ ενδέχεται να μην είναι αντίστοιχο με το δικό σας, επομένως πρέπει να ζητάτε πάντα συγκεκριμένη προσφορά. Σύμφωνα με τις σχετικές Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, οποιαδήποτε είδους διαφήμιση πρέπει να αναφέρει το ΣΕΠΠΕ κατά τρόπο που να επιτρέπει την ευχερή ανάγνωση και απομνημόνευση του από το κοινό όχι μόνο ως ακρωνύμιο αλλά και ολογράφως, σύμφωνα με την αναλογία χαρακτήρων και γραμματοσειράς που προσδιορίζεται στις εν λόγω αποφάσεις. Οι δανειστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν, είτε έναν προτεινόμενο από το κράτος, είτε το δικό τους τύπο για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι το ίδιο.

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης («ΣΕΠΠΕ») αποτελεί απλώς ένα δείκτη υπολογισμού του τόκου που καταβάλλει ένας τυπικός δανειολήπτης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων χρεώσεων. Το ΣΕΠΠΕ ενδέχεται να μην είναι αντίστοιχο με το δικό σας, επομένως πρέπει να ζητάτε πάντα συγκεκριμένη προσφορά. Σύμφωνα με τις σχετικές Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, οποιαδήποτε είδους διαφήμιση πρέπει να αναφέρει το ΣΕΠΠΕ κατά τρόπο που να επιτρέπει την ευχερή ανάγνωση και απομνημόνευση του από το κοινό, όχι μόνο ως ακρωνύμιο αλλά και ολογράφως, σύμφωνα με την αναλογία χαρακτήρων και γραμματοσειράς που προσδιορίζεται στις εν λόγω αποφάσεις. Οι δανειστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν, είτε έναν προτεινόμενο από το κράτος, είτε το δικό τους τύπο για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι το ίδιο.

Το εισαγωγικό επιτόκιο είναι ακριβώς αυτό που υποδηλώνει ο όρος, ένα ειδικό επιτόκιο που ισχύει μόνο για τους πρώτους μήνες ή έτη μετά το άνοιγμα ενός πιστωτικού λογαριασμού. Στη συνέχεια, το επιτόκιο αυτό αυξάνεται, επομένως πρέπει πάντα να γνωρίζετε το τυπικό συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο για να υπολογίζετε καλύτερα τις μελλοντικές χρεώσεις.

Πηγή: Better Money Skills