Απόφαση Αρ. 71/2001

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.71 / 2001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. Δ/νση : Ομήρου 8, 6ος όροφος
Ταχ. Κώδ. : 105 64
Πληροφορίες : κ. Κ. Λωσταράκου
Τηλ. : 33.52.604
Fax : 33.52.617
Αθήνα 15-5-2000
Αρ. πρωτ. 993

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 71 / 2001

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 14-5-2001 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον κ. Κ. Δαφέρμο, Πρόεδρο, και τους κ.κ. Ν. Αλιβιζάτο, Ε. Κιουντούζη, Σ. Λύτρα και Β. Παπαπετρόπουλο, μέλη, προκειμένου να εξετάσει ερωτήματα τραπεζών σχετικά με την παροχή στοιχείων σε εταιρίες που έχουν σκοπό τη διαπίστωση πιστοληπτικής ικανότητας.
Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήσαν η κ. Κ.Λωσταράκου, ελέγκτρια, ως εισηγήτρια και η κ. Ε. Τσιγγάνου ως γραμματέας.

Η Αρχή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:
1) Tην από 20-01-2000 και με αρ. πρωτ. 050 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία θέτει τους όρους για την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, οι εταιρίες με σκοπό τη διαπίστωση πιστοληπτικής ικανότητας δικαιούνται να συλλέγουν νόμιμα τηρώντας τους όρους της παραπάνω απόφασης, τα εξής στοιχεία:

α) Αιτήσεις πτωχεύσεων
β) Αποφάσεις επί αιτήσεων πτωχεύσεων
γ) Διαταγές πληρωμής
δ) Προγράμματα πλειστηριασμού ακινήτων
ε) Προγράμματα πλειστηριασμού κινητών
στ) Μεταβολές προσωπικών εταιρειών
ζ) Μεταβολές Α.Ε., ΕΠΕ και Κοινοπραξιών
η) Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών
θ) Κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν.Δ. 1923
ι) Ακάλυπτες επιταγές
ια) Διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν

2) Την από 31-3-1999 απόφαση της Αρχής, σύμφωνα με την οποία αποδέκτες των δεδομένων της εταιρίας “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ” είναι μόνο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες διαχείρισης πιστωτικών καρτών, καθώς και φορείς του δημόσιου τομέα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κρίνει ότι οι τράπεζες μπορούν, χωρίς παράβαση του νόμου, να παρέχουν στις εταιρίες με σκοπό την διαπίστωση πιστοληπτικής ικανότητας τις ανωτέρω πληροφορίες τις οποίες έχουν οι ίδιες εισαγάγει στο διατραπεζικό σύστημα πληροφοριών και όχι αυτές για τις οποίες είναι αποκλειστικοί αποδέκτες.

Ο Πρόεδρος Η Εισηγήτρια Η Γραμματέας

Κωνσταντίνος Δαφέρμος Κυριακή Λωσταράκου Ευγενία Τσιγγάνου
Επ. Αντιπρόεδρος Α.Π.