Απόφαση Αρ. 64/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 64/ 2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3
11523 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-6475601
FAX: 210-6475628
Αθήνα 21.12.2007
ΑΠ: 8673

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 64 / 2007

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 19-7-2007 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Δ.Γουργουράκη, Πρόεδρο, και τα τακτικά μέλη της Ν. Φραγκάκη, Φ.Δωρή, Α.Παπανεοφύτου. Επίσης παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη Α. Πράσσος και Γ.Πάντζιου σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Σ. Σαρηβαλάση και Α.Πομπόρτση οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομίμως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Το τακτικό μέλος Λ Κοτσαλής, καθώς και το αναπληρωματικό αυτού Ι. Γιαννίδης δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος, αν και εκλήθησαν νομίμως.
Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου παρέστησαν η Κ. Λωσταράκου, νομική ελέγκτρια ως εισηγήτρια και η Ε. Τσιγγάνου, ως γραμματέας, μετά από εντολή του Προέδρου.

Η Αρχή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω

Με προσφυγή που κατέθεσε στην Αρχή, η X καταγγέλλει ότι η εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και οι τράπεζες CITIBANK INTERNATIONAL PLC και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ επεξεργάστηκαν παρανόμως προσωπικά δεδομένα που την αφορούσαν. Ειδικότερα, οι ως άνω τράπεζες δεν ενημέρωσαν το αρχείο οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σχετικά με γενόμενες εξοφλήσεις οφειλών της προσφεύγουσας σχετικά με καταγγελίες συμβάσεων μιας πιστωτικής κάρτας DINERS, μιας διαταγής πληρωμής από καταγγελία κάρτας VISA της CITIBANK, καθώς και ενός προσωπικού δανείου από την Εθνική Τράπεζα, με συνέπεια να εμφανίζονται ανακριβή δεδομένα στο εν λόγω σύστημα. Χρειάστηκε δε να καταθέσει η ίδια η προσφεύγουσα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σχετικές βεβαιώσεις εξόφλησης των τραπεζών για να γίνουν οι σχετικές συμπληρώσεις των στοιχείων πέντε μήνες μετά την εξόφληση σχετικά με την κάρτα και το δάνειο. Επιπροσθέτως, η τράπεζα CITIBANK με επιστολή της προς την προσφεύγουσα αναφέρει ότι στο αρχείο της βρίσκεται καταχωρημένη η υπ΄αριθμ. 2245/2003 διαταγή πληρωμής, η οποία ουδέποτε εκδόθηκε εις βάρος της προσφεύγουσας, με αποτέλεσμα η τελευταία να βρίσκεται όχι μόνο σε αδυναμία να αποδείξει ότι είχε εξοφλήσει κάθε σχετική οφειλή, αλλά και να εκλαμβάνεται η καταχώριση αυτή ως δεύτερη διαταγή πληρωμής εις βάρος της.
Αναφορικά με την υπ΄αριθμ. 17234/2003 διαταγή πληρωμής η οποία εκδόθηκε λόγω ανεξόφλητων οφειλών από κάρτα VISA της τράπεζας CITIBANK, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ εξακολουθούσε να την εμφανίζει ως ανεξόφλητη έως ότου της κοινοποιήθηκε από την προσφεύγουσα αγωγή, αν και γνώριζε ήδη ένα χρόνο ότι οι σχετικές οφειλές έχουν εξοφληθεί, αφού της είχε διαβιβαστεί ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα της τράπεζας που την ενημέρωνε για την εξόφληση. Εντούτοις, η ένδειξη με την οποία συμπλήρωσε τη σχετική εγγραφή ήταν “ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ” αντί για “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”, παρά την βεβαίωση της τράπεζας ότι το σχετικό χρέος έχει πλήρως εξοφληθεί.
Η υπόθεση είχε συζητηθεί αρχικά στη συνεδρίαση της 16.11.2006 όπου είχαν παραστεί μετά από κλήση οι Ψ, διευθυντής του τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΕ, Ε. Παλαιολόγου, πληρεξούσιος δικηγόρος της ΕΤΕ, Χ. Ηλιόπουλος και Σ. Μανωλάκου, πληρεξούσιοι δικηγόροι της CITIBANK, Ε. Y, υπάλληλος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της CITIBANK, Α. Κωνσταντέλιας, πληρεξούσιος δικηγόρος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της προσφεύγουσας Δ. Μπακόπουλος, και μεταγενέστερα, στις 15.3.2007.

Κατά την ακρόαση της υπόθεσης καθώς και στα σχετικά υπομνήματα αναφέρθηκαν τα εξής :

Η Εθνική Τράπεζα ενημέρωσε την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ όχι κατά την εξόφληση (2.3.2004), αλλά όταν ζητήθηκε από την καταγγέλλουσα να της χορηγηθεί εξοφλητική απόδειξη δηλ. στις 14.7.2004. Αυτό γίνεται κατά πάγια τακτική της τράπεζας, δεδομένου ότι οι εξοφλήσεις από οφειλές δανείων ή πιστωτικών καρτών είναι δυνατόν να γίνονται και εκτός τράπεζας, σε συνεργαζόμενους δικηγόρους κλπ. Περαιτέρω, όπως διατείνεται η τράπεζα, η καταβολή χρημάτων προς εξόφληση σε κάποιο κατάστημα δεν σημαίνει και ολοσχερή εξόφληση όλων των απαιτήσεων που ενδεχομένως έχει η τράπεζα, ιδίως όταν, όπως στην υπό εξέταση περίπτωση, είχαν μεσολαβήσει πολλοί μήνες από την καταγγελία ως την εξόφληση (Οκτώβριος 2002-Μάρτιος 2004) και έπρεπε να γίνει έρευνα για την διαπίστωση της πλήρους εξόφλησης του δανείου. Επειδή δε, οι καταβολές δεν εμφανίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα της τράπεζας και λόγω του μεγάλου αριθμού των καταστημάτων της, απαιτείται χρόνος για να ενημερωθούν τα κεντρικά καταστήματα. Εξάλλου, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις (με αριθμ. 1984/2005 και 6491/2006 Εφ. Αθ.) οι οποίες δέχονται ότι οι εξοφλήσεις οφειλών που έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πρέπει να γνωστοποιούνται από τα υποκείμενα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, δεδομένου ότι οι σχετικές εξοφλήσεις δεν αποκτούν δημοσιότητα.
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ισχυρίστηκε ότι έλαβε γνώση για την εξόφληση του δανείου στις 11.8.2004 με έγγραφο της ΕΤΕ από 14.7.2004 και προέβη στη συμπλήρωση της ένδειξης της εξόφλησης στις 30.8.2004 μετά την κατάθεση αίτησης της προσφεύγουσας (ημ.17.8.2004) με επισυναπτόμενο το ανωτέρω έγγραφο της ΕΤΕ ότι ο λογαριασμός του δανείου εξοφλήθηκε στις 2.3.2004.
Σύμφωνα με τον κανονισμό επεξεργασίας δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, που επικαλέστηκε η εταιρεία, για να γίνει συμπλήρωση στο αρχείο της εταιρείας ότι οι οφειλές εξοφλήθηκαν, απαιτείται πρόταση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από την τράπεζα που χορήγησε το δάνειο/κάρτα μετά από αίτηση του υποκειμένου προς την τράπεζα ή υποβολή από το ίδιο της βεβαίωσης της τράπεζας περί εξοφλήσεως. Όπως ισχυρίστηκαν οι εκπρόσωποι της Εθνικής Τράπεζας και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, η εξέλιξη της οφειλής μετά από καταγγελία δεν παρακολουθείται πλήρως από τη διεύθυνση καρτών της τράπεζας, καθόσον η οφειλή αυτή διαφοροποιείται λόγω της δικαστικής διεκδίκησης. Όπως δε κρίθηκε με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου (με αρ.1923/2006), τα σχετικά στοιχεία με εξοφλήσεις οφειλών από διαταγές πληρωμής δεν αποκτούν δημοσιότητα ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση αυτών από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ως εκ τούτου πρέπει αυτά να προσκομίζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από τα υποκείμενα ή την τράπεζα.
Η CITIBANK, όπως ισχυρίστηκε αρχικά με απαντητικό έγγραφο προς την Αρχή (27.3.2006), ενημέρωσε με αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την τακτοποίηση της οφειλής της κάρτας VISA της προσφεύγουσας την 17.12.2004, αναφέροντας ωστόσο στο έγγραφο ως αριθμό της κάρτας τον αριθμό της κάρτας DINERS. Ωστόσο, κατά την ακρόαση της υπόθεσης στις 16.11.2006 καθώς και με το υπόμνημα που κατέθεσε, ανέφερε ότι απέστειλε ηλεκτρονικό αρχείο με τη σχετική ενημέρωση στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ την ίδια ημέρα που έγινε η εξόφληση των οφειλών από την πιστωτική κάρτα VISA, δηλαδή στις 2.12.2004. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ισχυρίστηκε ότι το αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ενημερώθηκε από αρχείο που απέστειλε η CITIBANK στις 17.12.2004 όπου εμφανιζόταν ότι ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας VISA της καταγγέλλουσας έχει τακτοποιηθεί και ταυτόχρονα καταχωρήθηκε η ένδειξη της τακτοποίησης στη σχετική καταχώριση. Όπως εμφανίζεται στα πρακτικά, αλλά και στο απαντητικό έγγραφο προς την Αρχή, η CITIBANK απέστειλε “τακτοποιήθηκε”, μη κάνοντας διάκριση μεταξύ των δύο όρων (εξοφλήθηκε και τακτοποιήθηκε) προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, η οποία και ενημέρωσε το αρχείο της με την ένδειξη “τακτοποιήθηκε”. Με την κοινοποίηση της αγωγής της ανωτέρω, έγινε σχετικός έλεγχος και συμπληρώθηκε η ένδειξη της τακτοποίησης και στην 17234/2003 διαταγή πληρωμής.
Για την κάρτα DINERS, οι εκπρόσωποι της τράπεζας ισχυρίστηκαν κατά τη συζήτηση ότι η εξόφληση έγινε στις 9.9.2002 και η ενημέρωση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στις 5.10.2002. Ωστόσο, στο σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε η τράπεζα μετά τη συζήτηση, υποστήριξε ότι, όπως εμφαίνεται σε αντίγραφο του μηχανογραφημένου αρχείου της, η ηλεκτρονική ενημέρωση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από τη CITIBANK έγινε ταυτόχρονα με την εξόφληση, δηλαδή στις 5.7.2002. Από υπαιτιότητα δε της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, όπως διατείνεται η τράπεζα, δεν εμφανίστηκε στο σύστημα η σχετική ένδειξη. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ενημέρωσε το αρχείο της στις 2.9.2004, μετά από την κατάθεση αίτησης της καταγγέλλουσας (ημ.17.8.2004) με την οποία προσκόμισε και βεβαίωση της τράπεζας περί εξοφλήσεως όπου αναφερόταν ότι ο λογαριασμός με ημερομηνία 16.2.2004 της κάρτας DINERS έχει πλήρως εξοφληθεί. Αγνοούσε δε ενημέρωση που είχε στείλει η τράπεζα το 2002.
Στις 24.5.2007 κλιμάκιο ελεγκτών της Αρχής διενήργησε έλεγχο στα αρχεία των εταιρειών CITIBANK και ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, η εξόφληση της προσφεύγουσας εμφανίζεται στο αρχείο που απέστειλε η CITIBANK στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στις 5.7.2002 με 1316 εγγραφές. Το αρχείο που παρέλαβε η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ την ίδια ημέρα προφανώς συμπίπτει με αυτό που απέστειλε η τράπεζα. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έλαβε την ενημέρωση για την εξόφληση της προσφεύγουσας, όμως για κάποιο λόγο, το αρχείο σχεδόν στο σύνολό του, απορρίφθηκε από το σύστημα με συνέπεια να μην γίνει η σχετική συμπλήρωση. Πιθανώς, δεν ήταν δυνατή η συσχέτιση του δεδομένου της εξόφλησης διότι δεν είχε προηγηθεί η καταχώριση του δεδομένου της καταγγελίας. Σε αυτό συνηγορούν τα ευρήματα του ελέγχου. Δεν αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι τα στοιχεία που απορρίφθηκαν επιστράφηκαν, όπως ισχυρίστηκε η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, προς διόρθωση στην τράπεζα ή ότι η τράπεζα προέβη σε έλεγχο για να διαπιστώσει αν οι εγγραφές που απέστειλε, ιδιαίτερα δε οι εξοφλήσεις ή τακτοποιήσεις, είχαν εισαχθεί στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως έχει κρίνει η Αρχή, στην υπ’ αριθμ.24/2004 απόφασή της : ‘‘Είναι αυτονόητο ότι τα δυσμενή με το υποκείμενο προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται κάθε φορά στον αποδέκτη πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα μέχρι το χρόνο της διαβίβασης. Η ακρίβεια και ενημέρωση των στοιχείων αποτελεί βάρος του υπεύθυνου της επεξεργασίας και σε καμιά περίπτωση του υποκειμένου…». Ειδικά για τις εξοφλήσεις οικονομικών υποχρεώσεων από επιταγές, συναλλαγματικές και διαταγές πληρωμής, η Αρχή έκρινε στην υπ΄αριθμ. 25/2004 απόφασή της, ότι τα σχετικά στοιχεία δεν αποκτούν δημοσιότητα και πρέπει να προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση από τα υποκείμενα.
Εν τούτοις, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, προκειμένου να προχωρήσει στη συμπλήρωση ή διαγραφή στις περιπτώσεις εξόφλησης δεδομένων από καταγγελίες καρτών ή δανείων, απαιτεί πρόταση προς την εταιρεία της τράπεζας που χορήγησε την κάρτα ή το δάνειο η οποία υποβάλλεται μετά από αίτηση του υποκειμένου προς την τράπεζα. Δηλαδή η εν λόγω εταιρεία απαιτεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από την τράπεζα να υποβάλλει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πρόταση περί εξόφλησης της οφειλής του ή να υποβάλλει ο ίδιος βεβαίωση της τράπεζας περί εξόφλησης της οφειλής.
Έτσι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΕΤΕ δεν ενημέρωσε για την εξόφληση της οφειλής στις 2.3.2004 όταν έγινε η εξόφληση, αφού δεν αμφισβητεί ότι η οφειλή εξοφλήθηκε στο σύνολό της, αλλά στις 14.7.2004, όταν υπέβαλε αίτηση η προσφεύγουσα για την έκδοση εξοφλητικής απόδειξης, η δε ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ το καταχώρησε στις 30.8.2004.
Με τη διαδικασία αυτή μετακυλύεται το βάρος στο υποκείμενο, το οποίο έτσι υποχρεούται να ενεργήσει το ίδιο προκειμένου να καταχωρηθεί η σχετική ευνοϊκή ένδειξη στα δεδομένα που το αφορούν, εν αντιθέσει με την καταχώριση του πρωτογενούς δυσμενούς δεδομένου της καταγγελίας που αποστέλλεται άμεσα από τις τράπεζες. Η διαδικασία αυτή, που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό επεξεργασίας δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ακολουθείται ως σήμερα από την εταιρεία και τις τράπεζες- μέλη του συστήματος έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ακρίβεια του αρχείου, αφού μέχρι να ενεργήσει το υποκείμενο, τα στοιχεία που το αφορούν τηρούνται και διαβιβάζονται στους αποδέκτες ανενημέρωτα.
Η CITIBANK, ακολουθώντας το δικό της σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης, διαμόρφωσε το ηλεκτρονικό αρχείο σχετικά με την εξόφληση της κάρτας VISA στις 2.12.2004, το απέστειλε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στις 14.12.2004, η δε ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ το καταχώρισε στο αρχείο της στις 17.12.2004. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η καταχώριση έγινε χωρίς να ενεργήσει η προσφεύγουσα. Δεν συνέβη το ίδιο στην περίπτωση της εξόφλησης από την κάρτα DINERS, για την οποία ενημερώθηκε η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ με την από 16.2.2004 εξοφλητική απόδειξη της τράπεζας που κατέθεσε η προσφεύγουσα στις 17.8.2004 και καταχωρήθηκε στις 2.9.2004. Η δε ενημέρωση που κατά τους ισχυρισμούς της τράπεζας απέστειλε ταυτόχρονα με την εξόφληση το 2002 δεν καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ λόγω τεχνικού προβλήματος, με συνέπεια τα σχετικά δεδομένα της προσφεύγουσας να παραμείνουν ανακριβή για δύο περίπου έτη. Από τον έλεγχο εξάλλου προέκυψε ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία διαχείρισης σφαλμάτων κατά την επεξεργασία των αρχείων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους η τράπεζα και η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, με συνέπεια την τήρηση και επεξεργασία ανακριβών στοιχείων της προσφεύγουσας.
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία χρήζει τροποποίησης, έτσι ώστε όταν οι εξοφλήσεις οφειλών που προέρχονται από καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων από τράπεζες σε φυσικά πρόσωπα που γίνονται είτε σε κατάστημα της τράπεζας είτε σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της τράπεζας, οι τράπεζες να υποχρεούνται να ενημερώσουν οι ίδιες το σχετικό αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κατά το χρόνο εξόφλησης. Η ρύθμιση αυτή πρέπει περαιτέρω να διευρυνθεί, λαμβανομένου υπόψη και του σκεπτικού της ανωτέρω (1923/2006) αρειοπαγιτικής απόφασης, και με τροποποίηση της με αρ. 24/2004 κανονιστικής απόφασης της Αρχής σχετικά με τους κανόνες κατηγοριοποίησης των δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις εξοφλήσεων από διαταγές πληρωμής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω οφειλές, δεδομένου ότι πρόκειται για στοιχεία που είναι σε γνώση της εκάστοτε τράπεζας η οποία είχε αποστείλει και τις ανάλογες πρωτογενείς αναγγελίες στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.
Η CITIBANK αν και υπήρχε εξόφληση, όπως βεβαιώνει αργότερα σε έγγραφό της προς την προσφεύγουσα, απέστειλε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ότι έγινε τακτοποίηση της οφειλής από την κάρτα VISA. Η ένδειξη ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ αντί ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ είναι ανακριβής, αφού υπήρχε εξόφληση, και επιπλέον αποτελεί αβάσιμη και αυθαίρετη διαφοροποίηση με δυσμενείς για το υποκείμενο συνέπειες, αφού η ένδειξη “τακτοποίηση” μπορεί να υποκρύπτει νέα σύμβαση, ενώ η “εξόφληση” σημαίνει απόσβεση της ενοχής με καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να τροποποιηθεί. Περαιτέρω η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δεν υπέχει ευθύνη για την καταχώρηση της ένδειξης “τακτοποιήθηκε”, δοθέντος ότι η εν λόγω διαταγή πληρωμής είχε εκδοθεί με βάση την ως άνω πιστωτική κάρτα VISA για την οποία είχε καταχωρήσει, όπως προαναφέρθηκε, στο αρχείο της την ως άνω ένδειξη.
Η καταχώριση ανακριβούς δεδομένου, συγκεκριμένα λάθους αριθμού διαταγής πληρωμής δεν προκύπτει από το σχετικό αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, αλλά από απαντητική επιστολή της τράπεζας CITIBANK προς την προσφεύγουσα. Ως εκ τούτου, δεν διαπιστώνεται παράνομη επεξεργασία του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, αλλά ούτε και της τράπεζας, αφού η σχετική αναγραφή δεν εμφανίζεται στο αρχείο της, αλλά έγινε προφανώς εκ παραδρομής, η δε προσφεύγουσα ενημερώθηκε για την εσφαλμένη ενημέρωση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπήρξε παράβαση του νόμου 2472/97 και συγκεκριμένα του άρθρου 4 παρ.1 γ, αφού τα δεδομένα της προσφεύγουσας παρέμειναν και αποστέλλονταν στους αποδέκτες του συστήματος μη ακριβή, χωρίς να εμφανίζεται η ένδειξη της εξόφλησης, έως ότου ενήργησε η ίδια η προσφεύγουσα, αν και ήταν και οι δύο τράπεζες σε γνώσει της εξόφλησης, η μεν ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ επειδή ακολούθησε την ανωτέρω διαδικασία, η δε CITIBANK λόγω τεχνικού προβλήματος στην αποστολή και παρακολούθηση της εγγραφής.
Ωστόσο, ενόψει της μακρόχρονης ακολουθούμενης διαδικασίας από τις τράπεζες σύμφωνα με την οποία την υποχρέωση ενημέρωσης του αρχείου οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σε περιπτώσεις εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων υπέχουν τα υποκείμενα και όχι οι ίδιες, καθώς και της όμοιας ρύθμισης στην με αρ. 25/2004 απόφαση της Αρχής σχετικά με τις διαταγές πληρωμής, η Αρχή κρίνει ότι το μέτρο της διοικητικής κύρωσης δεν είναι το προσήκον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή
Απευθύνει αυστηρή σύσταση :
Α. Προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και τις τράπεζες να θεσπίσουν διαδικασία ώστε με την εξόφληση οφειλών που προέρχονται από καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων από τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί για αυτές τις οφειλές, να αποστέλλεται εντός 15 ημερών σχετική ενημέρωση από την τράπεζα προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, η δε τελευταία να προχωρεί άμεσα και όχι πέραν των 15 ημερών από τη λήψη, στη σχετική συμπλήρωση των δεδομένων στο αρχείο της, χωρίς να απαιτείται ενέργεια του υποκειμένου. Λόγω της ανάγκης προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων των τραπεζών, η σχετική διαδικασία θα εφαρμοστεί εντός δέκα μηνών.
Β. Προς στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ να τροποποιήσει το έντυπο της αναγγελίας της συμπλήρωσης της καταχώρισης που αποστέλλεται από τις τράπεζες, ώστε να προβλέπονται και οι δύο περιπτώσεις εξοφλήθηκε ή τακτοποιήθηκε και να συμπληρώνονται αντιστοίχως.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Δημήτριος Γουργουράκης Ευγενία Τσιγγάνου