Ν. 3869/2010

Νόμος περί ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.Ν. 3869/2010